Sebuah proton (muatan proton = +e = +1,610-19C) digerakkan menuju sebuah inti atom yang bermuatan q. Jarak pisah awal kedua partikel tersebut 2,510-11m dan jarak pisah akhirnya 2,010-11m. Apabila usaha yang diperlukan dalam proses terebut 1,4410-17J, tentukan muatan inti atom tersebut!

Penyelesaian:

W12 = kqoq

1,4410-17J =(9109 Nm2C-2) (1,610-19C)(q)

q = 10-18 coulomb.