Sebuah proton (muatan proton = +e = +1,6×10-19C) digerakkan menuju sebuah inti atom yang bermuatan q. Jarak pisah awal kedua partikel tersebut 2,5×10-11m dan jarak pisah akhirnya 2,0×10-11m. Apabila usaha yang diperlukan dalam proses terebut 1,44×10-17J, tentukan muatan inti atom tersebut!

Penyelesaian:

W12 = kqoq

1,44×10-17J =(9×109 Nm2C-2) (1,6×10-19C)(q)

q = 10-18 coulomb.