Dua buah muatan yang besarnya sama dan berlawanan tandanya, ±q, terpisah pada jarak a, akan membentuk sebuah dipol listrik. Momen dipol listrik p mempunyai besar  aq dan menunjuk dari muatan negatif ke muatan positif.

Gambar 4.1.15

Berapakah medan E yang ditimbulkan oleh muatan-muatan ini pada titik P sejarak r sepanjang garis pembagi tegak lurus dari garis yang menghubungkan muatan-muatan tersebut ? Anggaplah r >> a.

Dengan menggunakan persamaan 4.1.4, maka diperoleh :

E = E1 + E2

Dengan E1 = E2 =

Jumlah vektor dari E1 dan E2 mengarah secara vertikal ke bawah dan mempunyai besar :

E = 2E1cos ?